programma_21

Akylly öý enjamlary üçin IoT çözgütleri

JDM, OEM we ODM taslamalary üçin EMS hyzmatdaşyňyz.

Akylly öý enjamlary üçin IoT çözgütleri

Öýde aýratyn işleýän umumy guralyň ýerine akylly enjamlar kem-kemden gündelik durmuşyň esasy ugruna öwrülýär.Minewing, OEM müşderilerine ses we wideo ulgamlary, yşyklandyryş ulgamy, perde dolandyryşy, AC dolandyryşy, howpsuzlyk we öý kinosy üçin Bluetooth, Öýjükli we WiFi birikmesini kesýän enjamlary öndürmäge kömek edýär.


Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Düşündiriş

Akylly yşyklandyryş,akylly jaýyň möhüm bölegi.Durmuşymyzy baýlaşdyrmak bilen energiýa tygşytlaýar. Çyralary akylly dolandyrmak we dolandyrmak arkaly, adaty yşyklandyryş bilen deňeşdirilende, ýagtylygyň ýumşak başlamagyny, garalmagyny, sahnanyň üýtgemegini, ýeke-täk dolandyryşy we yşyklaryň doly we öçürilmegini amala aşyryp biler.Şeýle hem, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, amatlylyk we amatlylyk funksiýalaryna ýetmek üçin akylly dolandyryş üçin uzakdan dolandyrmagyň, wagtyň, merkezleşdirilen we beýleki dolandyryş usullarynyň ulanylýandygyny amala aşyryp biler.

Perde dolandyryşy, akylly dolandyryş ulgamyny ulanyp, perde akylly ýagdaýda açylyp we ýapylyp bilner.Ol esasy perdäniň, hereketlendirijiniň we çekiji perdäniň çekiş mehanizminden durýar.Dolandyryjyny akylly öý re modeimine düzmek bilen, perdäni el bilen çekmegiň zerurlygy ýok we başga bir sahna, gije-gündiziň ýagtylygy we howa şertleri boýunça awtomatiki işleýär.

Akylly rozetka,elektrik toguny tygşytlaýan rozetka. Kuwwat interfeýsinden başga, USB interfeýsi we WiFi birikme funksiýasy bar, bu enjamlary dürli usullar bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Uzakdan dolandyrmak üçin APP bar we uzakda bolanyňyzda enjamlary ykjam arkaly öçürip bilersiňiz.

IoT pudagynyň ösüşi bilen bir hatarda awtoulag duralgasy, oba hojalygy we ulag ýaly dürli pudaklarda ulanylýan akylly enjamlara zerurlyk artýar.Köp basgançakly amal müşderi üçin doly çözgüt hödürleýändigi sebäpli, biz bu ýerde önümiň ösüşiniň ähli siklini goldamak we önümçiligimizi gowy öndürmek we haýsydyr bir görnüşde optimizirlemek islegleriňize laýyk gelmek üçin geldik.Müşderilerimiz biziň bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlykdan peýdalandylar we bize diňe üpjün edijiler hökmünde däl-de, öz toparynyň bir bölegi hökmünde garadylar.

Akylly öý

surat10
surat11

Öýde, mekdepde, söwda merkezinde dürli ýagdaýlar üçin amatly Co2 howasynyň konsentrasiýasyna gözegçilik edip, reňk bilen görkezip bilýän akylly öý önümidir.


  • Öňki:
  • Indiki: